I. Postanowienia ogólne
 
1. Regulamin określa zasady zamawiania towarów oraz zawierania umów sprzedaży przez Klienta- konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku ( Dz. U.2016 poz. 380, 585 z późn. zm.)
2. Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych
z Klientami przez Sprzedającego.
3. Oferowane towary są wyprodukowane z nowych komponentów.
4. Wszystkie podane ceny towarów w ofercie Sprzedającego zawierają podatek VAT i stanowią ceny brutto wyrażone w PLN oraz RUR. Ceny podane w walucie EURO przeliczane zostaję według kursu tej waluty publikowanego przez NBP w dniu dokonania transakcji sprzedaży.
5. Do każdego towaru zostanie załączona faktura VAT.
6. Umowy sprzedaży produktów mogą zostać zawarte wyłącznie z osobami pełnoletnimi.
7. Informacje zawarte na stronie www.prodesktop3d.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
 
II. Sposób składania zamówień
 
1. Za pośrednictwem platformy sprzedażowej.
2. Za pośrednictwem poczty e-mail (24h) na adres zamówienia@prodesktop3d.com – podając nazwę i symbol towaru oraz pełne dane Zamawiającego.
3. Telefonicznie pod nr tel. 22 000 00 00.
4. Wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej Sprzedającego.
 
III. Zamówienia
 
1. W celu zrealizowania zamówienia niezbędne jest podanie adresu dostawy wraz z danymi kontaktowymi Klienta (adres e-mail i numer telefonu).
2. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia i jego potwierdzenia przez Klienta oraz przez Sprzedającego. Przyjęte zamówienie zostanie potwierdzone drogą e-mail lub telefonicznie.
3. Anulowanie zamówienia lub jego zmiana są możliwe do chwili potwierdzenia jego realizacji przez Sprzedającego.
4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, które budzi wątpliwości lub w przypadku podania danych uniemożliwiających dokonanie potwierdzenia.
5. Promocje nie łączą się z innymi promocjami.
6. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone przez Klienta w ciągu 3 dni roboczych lub nie zawierające wszystkich wymaganych informacji lub też zawierające błędne informacje nie pozwalające na realizację zamówienia, zostaną anulowane. Informacja o anulowaniu zamówienia przesłana zostanie Klientowi przez Sprzedającego drogą elektroniczną.
 
IV. Sposoby, koszty i terminy dostaw
 
1. Dostawa towaru następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta.
2. Towar dostarczany jest za pośrednictwem kuriera, Poczty Polskiej lub Paczkomatów, w zależności od wyboru Klienta, towar może zostać dostarczony bezpośrednio do Klienta przez Sprzedającego
3. Zakupiony towar wysyłany jest w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, chyba że informacja o dostępności towaru stanowi inaczej, a w przypadku płatności za pobraniem w ciągu 24 godzin od potwierdzenia tej formy płatności.
4. Powodzenie usługi dostawy w terminie 24 godzin zależy od dostępności produktów. W sytuacji, gdy towar jest niedostępny, Sprzedający ustala indywidualnie z Klientem nowy termin dostawy, za pośrednictwem poczty elektronicznej
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczanie przesyłek przez kuriera oraz z powodu wskazania błędnego adresu przez Klienta.
6. Podczas dostawy Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonego towaru w obecności kuriera. W przypadku wykrycia uszkodzeń niezbędne jest sporządzenie stosownego protokołu reklamacji, zawierającego opis zaistniałych w transporcie uszkodzeń.
 
V. Sposoby płatności
 
1. Przelewem bankowym (bezpośrednio ze swojego rachunku bankowego, lub przez system płatności PayU, PayPal, dostępny na stronie Sprzedającego).
2. Tradycyjną formę płatności w okienku kasowym (na poczcie, w banku i w wybranych punktach ).
3. Płatność w całości w gotówce przy odbiorze towaru.
 
VI. Zwroty i reklamacje
 
1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży „zawartej na odległość” bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru. Dla zachowania powyższego terminu wymagane jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie i jego przesłanie na adres Sprzedającego bądź złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty e-mailowej na adres: kontakt@prodesktop3d.com Do zwracanego towaru Klient jest zobowiązany dostarczyć formularz zwrotu dostępny na stronie Sprzedającego.
2. Zwrot otrzymanych świadczeń przez Strony powinien nastąpić niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni.
3. Zwracany towar nie może posiadać oznak użytkowania lub uszkodzenia i musi posiadać oryginalne opakowanie. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię faktury VAT.
4. Zwrot towaru następuje na wyłączny koszt Klienta. Sprzedający odmówi odbioru zwrotu towarów odsyłanych za pobraniem.
5. Zakupione produkty objęte są 12 miesięczną gwarancją producenta i/lub dystrybutora na podstawie dokumentu sprzedaży.
6. Reklamacje Klientów- konsumentów składać należy na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176) oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z późn. zm).
7. Reklamacje w przypadku Klientów nie będących konsumentami składać należy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
8. Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Sprzedający rozpoznaje reklamacje i informuję klienta o sposobie jej rozpoznania w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 
VII. Ochrona danych osobowych
 
1. Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania jego danych osobowych podanych w zamówieniu w celu realizacji zamówienia oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży. Klientowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677.).
2. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować niemożnością wykonania umowy sprzedaży przez Sprzedającego.
3. Sprzedający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i jako administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Sprzedający wykorzystuje dane tylko dla własnych potrzeb i nie są one udostępniane innym podmiotom.
4. Sprzedający zapewnia wszystkim zarejestrowanym Klientom możliwość wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji. Dane te mogą zostać w każdej chwili na prośbę użytkownika usunięte z bazy.
5. Zgoda Klienta na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedającego jest
w pełni dobrowolna i dokonywana jest na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych, obowiązujących przepisów prawa.
2. Klient składający zamówienie akceptuje treść i postanowienia regulaminu.